#be both

  you are allowed to be both – a masterpiece and a work in progress simultaneously  

Dat du min Leevsten büst

1. Dat du min Leevsten büst, dat du woll weeßt. Kumm bi de Nacht, kumm bi de Nacht, segg wo du heeßt, kumm bi de Nacht, kumm bi de Nacht, segg wo du heeßt. 2. Kumm du üm Middernacht, kumm du Klock een! Vader slöpt, Moder slöpt, ick slap aleen. Vader slöpt, Moder slöpt, ick…